dekpzo

  I. Dane dotyczące świadczeniobiorcy

  1. Imię

  2. Nazwisko

  3. Data urodzenia

  4. Numer PESEL

  5. Adres miejsca zamieszkania

  Ulica

  Numer domu/mieszkania

  Kod pocztowy i miejscowość

  6. Numer telefonu (Podanie numeru telefonu jest konieczne w celu potwierdzenia prawidłowości złożonej deklaracji i jej przyjęcia)

  7. Adres e-mail (Podanie adresu e-mail nie jest konieczne, ale zalecane)

  8. Adres e-mail (Podanie adresu e-mail nie jest konieczne, ale zalecane)

  8A. Imię

  8B. Nazwisko

  8C. Numer telefonu

  Adres miejsca zamieszkania

  8D. Ulica

  8E. Numer domu/mieszkanie

  8C. Kod pocztowy i miejscowość

  8G. Imię

  8H. Nazwisko

  8I. Numer telefonu

  Adres miejsca zamieszkania

  8G. Ulica

  8H. Numer domu/mieszkania

  8I. Kod pocztowy i miejscowosść

  II. Dane dotyczące świadczeniodawcy

  8G. Ulica

  8H. Numer domu/mieszkania

  8I. Kod pocztowy i miejscowosść

  9. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172) deklaruję wybór:

  9A. Nazwa (firma) świadczeniodawcy

  9B. Adres siedziby świadczeniodawcy

  10. W bieżącym roku kalendarzowym dokonuję wyboru:2)

  po raz pierwszy lub po raz drugipo raz trzeci i kolejny3)

  11. W przypadku dokonania wyboru po raz trzeci lub kolejny w bieżącym roku kalendarzowym, należy wskazać, czy powodem dokonania wyboru jest:

  okoliczność określona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej:

  • zmiana miejsca zamieszkania

  • zaprzestanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy

  • osiągnięcie 18. roku życia przez świadczeniobiorcę, gdy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii

  • z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (podać jakich)

  inna okoliczność

  III. DANE DOTYCZĄCE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  12. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej deklaruję wybór:4):

  Imię i nazwisko lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  13. W bieżącym roku kalendarzowym dokonuję wyboru:2)

  po raz pierwszy lub po raz drugipo raz trzeci i kolejny3)

  14. W przypadku dokonania wyboru po raz trzeci lub kolejny w bieżącym roku kalendarzowym, należy wskazać, czy powodem dokonania wyboru jest:

  okoliczność określona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej:

  • zmiana miejsca zamieszkania

  • zaprzestanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy

  • osiągnięcie 18. roku życia przez świadczeniobiorcę, gdy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii

  • z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (podać jakich)


  inna okoliczność

  OBJAŚNIENIE

  • 1) Deklaracje złożone przez przedstawicieli ustawowych w imieniu osób małoletnich po uzyskaniu przez nie pełnoletności zachowują ważność do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w sytuacji gdy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, deklaracje zachowują ważność w zakresie wyboru świadczeniodawcy do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wyboru nowego świadczeniodawcy (art. 6 ust. 3 oraz art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej).

  • 2) Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy, lub w sytuacji gdy świadczeniobiorca, którego lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, osiągnął 18. rok życia, lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej).

  • 3) W przypadku wyboru trzeciego i kolejnego należy podać informację, czy powodem dokonania wyboru jest okoliczność określona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, tzn. zmiana miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy lub zaprzestanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy lub zmiana lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w sytuacji gdy świadczeniobiorca, którego lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, osiągnął 18. rok życia, lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy.

  • 4) Świadczeniobiorca może wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego świadczeniodawcy, u różnych świadczeniodawców albo będących świadczeniodawcami (art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej).

  • 5) Wypełnia się w przypadku deklaracji składanej w postaci papierowej lub postaci elektronicznej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.

  Przyjmuję do wiadomości, że wygenerowana deklaracja przystąpienia do Podstawowej Opieki Zdrowotnej (NFZ) w LUX MED musi zostać podpisana za pomocą Profilu Zaufanego. Szczegółowe informacje na temat sposobu podpisania i wysłania e-deklaracji POZ znajdują się w ramce poniżej.

  Print