Polityka prywatności

Czym jest RODO? Jest to powszechnie przyjęty skrót Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przyjętego z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Parlament Europejski, które dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Od 25 maja 2018r. przepisy RODO obowiązują również w Polsce.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych  Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, MEDICAL DYNAMICS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-637, IX Poprzeczna 3A. KRS 0000855300, NIP 9522209554, REGON 387057655 (zwane dalej Medical Dynamics sp. z o.o.) ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności Medical Dynamics Sp. z o.o ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Ciebie. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;

przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o Administratorze rozumie się przez to spółkę zrzeszoną w ramach Grupy Medical Dynamics Sp. z o.o, która samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;

Jeżeli chcesz poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności.

Jakie dane możemy przetwarzać?

Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z jakiej korzystasz. Państwa dane osobowe możemy pozyskać w następujący sposób:

 • podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • za pośrednictwem serwisu
 • podczas nawiązywania kontaktu z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w serwisie
 • możemy również uzyskać Twoje dane gdy będziesz się z nami kontaktował, za pomocą danych kontaktowych podanych w serwisie.
 • automatycznie, podczas korzystania przez Ciebie z serwisu:

Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych i korzystania z naszych serwisów zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty i aktywności. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie (zob. Polityka Cookies Medical Dynamics Sp. z o.o).

Przetwarzanie danych osobowych przez MEDICAL DYNAMICS Sp. z o.o. na portalach społecznościowych:

Facebook

Instagram

Linkedin

Twitter

Youtube

Tic Toc

Przetwarzanie danych osobowych przez MEDICAL DYNAMICS sp. z o.o. w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i opieką medyczną.

Przetwarzanie danych osobowych przez MEDICAL DYNAMICS sp. z o.o. w związku z działaniami rekrutacyjnymi.

Przetwarzanie danych osobowych przez MEDICAL DYNAMICSsp. z o.o. w związku z działaniami marketingowymi i prowadzonym kontaktem.

Przetwarzanie danych osobowych przez MEDICAL DYNAMICS sp. z o.o. w związku z prowadzoną współpracą biznesową.

Przetwarzanie danych osobowych

 • 1. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest MEDICAL DYNAMICS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-637, IX Poprzeczna 3A, dalej Medical Dynamics.

Możesz się z nami skontaktować:

listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, MEDICAL DYNAMICS sp. z o.o. ul. Rozłogi 18, 01-310 Warszawa

przez formularz kontaktowy na stronie przychodnia-zdzieblowska.pl

przez e-mail: iod@medical-dynamics.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie, na adres:

MEDICAL DYNAMICS sp. z o.o.

 1. Rozłogi 18, 01-310 Warszawa
 • przez adres e-mail:

iod@medical-dynamics.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Krystian Lewecki

 • 2. Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?

Za każdym razem, gdy poprosimy o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Cię dokładnie o warunkach ich przetwarzania.

Dotyczące Ciebie dane osobowe możemy zbierać za pomocą formularzy czy w związku z funkcjonowaniem Twojego konta w serwisie. Twoje dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli napiszesz do nas lub zadzwonisz wykorzystując dane kontaktowe podane w serwisie lub w niniejszej Polityce Prywatności.

Twoje dane mogą być wykorzystywane przez Medical Dynamics między innymi w następujących celach:

w związku ze świadczeniem usług na Twoją rzecz przez Medical Dynamics, tj. w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy w związku z Twoim żądaniem, w tym w celu przygotowania dedykowanej dla Ciebie oferty, a w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Tobą i Medical Dynamics również w celu realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, do czasu całkowitej realizacji przedmiotu umowy lub do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;

w przypadku korzystania przez Ciebie z usług świadczonych odpłatnie lub finansowanych ze środków publicznych w ramach refundacji, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Medical Dynamics, w tym wynikających z ustaw rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z brzmieniem tych ustaw, przez okres wynikający z przepisów w nich zawartych;

udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Ciebie zapytanie do Medical Dynamics – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

komunikacji z Tobą, w tym za pomocą technologii webpush – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci nawiązania i podtrzymania komunikacji z Tobą jako naszym klientem lub użytkownikiem naszych serwisów, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym z uwagi na konieczność wykorzystania technologii Cookies dla poprawnego funkcjonowania tej możliwości komunikacji z Tobą, zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie technologii Cookies. Dane w tym celu możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na wykorzystanie technologii Cookies (sprawdź naszą Politykę Cookies Medical Dynamics);

prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – na podstawie realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. Dane w tym celu możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną;

do tworzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu nasz rozwój, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Medical Dynamics. W takim przypadku Twoje dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Medical Dynamics w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych Medical Dynamics.

 • 3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Medical Dynamics, tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Medical Dynamics na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, podmioty biznesowe, obsługę księgową).

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę lub tego będziesz żądać, Medical Dynamics może udostępniać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, upoważnionym przez Ciebie.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Medical Dynamics zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.

z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter),

z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.

 • 4. Inne informacje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem zawarcia umowy z Medical Dynamics lub może być wymagane przepisami prawa – wszystko w zależności od usługi oraz zakresu świadczenia, jakie udziela Tobie Medical Dynamics. Każdorazowo poinformujemy Cię w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia Medical Dynamics danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie oraz informacje dotyczące produktów, które nabywasz lub usług, z których korzystasz, lub plików cookies, jakie są zapisane na Twoim urządzeniu będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Twoich preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam do budowy Twojego profilu marketingowego, naszej strategii marketingowej i dalszego rozwoju. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Twoich oczekiwań nasz przekaz, co oznacza, że będziesz otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie jesteś zainteresowany.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

prawo wycofania zgody,

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Medical Dynamics zabezpieczony jest przed dostępem osób nieuprawnionych.

Medical Dynamics zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki Prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.