Regulamin

REGULAMIN Z DNIA 03.11.2022 r. ZAWIERANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UMÓW O WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH
&1
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sklep/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.przychodnia-zdzieblowska.pl/sklep za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć umowę o wykonanie:
1) pojedynczych Badań laboratoryjnych;
2) Badania laboratoryjnego/Badań laboratoryjnych wskazanych w Pakietach Badań;
3) Badania Laboratoryjnego/Badań laboratoryjnych wskazanych w Pakietach Badań wraz z ich Konsultacją
4) Usługi Konsultacji;
5) Badania wysyłkowe;

Badania laboratoryjne mogą zostać zlecone do wykonania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach bezwzględnie obowiązujących wyłącznie we wskazanych na stronie internetowej www.przychodnia-zdzieblowska.pl/sklep Placówkach, w których ofercie znajduje się dane badanie laboratoryjne.
2. Usługodawca – MEDICAL DYNAMICS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-637, IX Poprzeczna 3A. KRS 0000855300, NIP 9522209554, REGON 387057655

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie:
a) o wykonania Badań laboratoryjnych w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy zdrowia,
b) o wykonania Badań wysyłkowych,
c) o wykonania Konsultacji.
5. Pakiet Badań – grupy Badań Laboratoryjnych/Badania Laboratoryjne albo grupy Badań Laboratoryjnych/Badania Laboratoryjne wraz z Konsultacją w/w badań, wskazane na stronie www.przychodnia-zdzieblowska.pl/sklep, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

6. Placówka – Punkty Pobrań prowadzone przez Usługodawcę lub Spółkę Współpracującą, wskazane na stronie internetowej Sklepu (www.przychodnia-zdzieblowska.pl/sklep)

7. Indywidualny Numer (identyfikator zamówienia) – indywidualny numer przypisany do określonego Pakietu Badań/Badania wysyłkowego lub przypisany do wybranych jednorazowo przez Użytkownika pojedynczych Badań laboratoryjnych, usług Konsultacji. Z zastrzeżeniem, że w razie jednorazowego zakupu Pakietu Badań, Badania wysyłkowego, pojedynczych Badań lub usługi Konsultacji, generowany jest Indywidulany Numer do poszczególnych pozycji.

8. Konsultacja – omówienie wyników badań wykonanych w ramach zakupionego Pakietu Badań w Przychodni Rodzinnej Dr Zdziebłowskiej mieszczącej się przy ul. Rozłogi 18, 01-310 Warszawa

9. Voucher – dokument zawierający:
a) Indywidualny Numer, uprawniający okaziciela do wykonania badań laboratoryjnych wskazanych w Pakiecie Badań, albo do wykonania badań laboratoryjnych wskazanych wPakiecie Badań wraz z ich Konsultacją,
b) Indywidualny Numer przypisany do listy wybranych pojedynczych Badań laboratoryjnych lub wybranej usługi Konsultacji.
c) Indywidualny Numer przypisany do wybranego Badania wysyłkowego.

10. Regulamin z dnia 38.11.2022r.– oznacza niniejszy Regulamin, dostępny na stronie www.przychodnia-zdzieblowska.pl/sklep/regulaminy.

14. Badanie Laboratoryjne – usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, wskazane na stronie www.przychodnia-zdzieblowska.pl/sklep. Zakres dostępności poszczególnych Badań Laboratoryjnych w poszczególnych Placówkach został wskazany na stronie internetowej Sklepu (www.przychodnia-zdzieblowska.pl/sklep), z zastrzeżeniem że przed zakupem Vouchera obejmującego Badanie Laboratoryjne oznaczone jako Zakup po kontakcie z infolinią wymagany jest kontakt wskazany w Serwisie (Badania Laboratoryjne nie obejmują Badań wysyłkowych).

&2
Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:
a) Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

&3
1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) posiadać komputer połączony z siecią Internet,
b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,
c) posiadać adres e-mail.
2. Usługodawca dołoży należytych starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu:
– ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
– z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu, jak również za ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy i szkody przez nie wywołane.
5. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, takich jak m.in. wadliwe działanie sieci Internet, zakłócenia w działaniu sieci energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec; chyba że problemy w funkcjonowaniu usługi wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób za pośrednictwem lub przy pomocy których Usługodawca wykonuje swoje zobowiązania wobec Użytkowników;
b) następstwa korzystania z Serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
c) utratę przez Użytkownika danych spowodowanych okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, przy czym Usługodawca ponosić będzie odpowiedzialność, jeżeli okoliczności te wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób, za pośrednictwem lub przy pomocy których Usługodawca wykonuje swoje zobowiązania wobec Użytkownika.

&4
Użytkownik za pośrednictwem Sklepu ma możliwość:
1) zawarcia drogą elektroniczną umowy o:
a) wykonanie Badań laboratoryjnych wskazanych w poszczególnych Pakietach Badań,
b) wykonanie Badań laboratoryjnych wskazanych w E-Pakietach Badań wraz z ich Konsultacją,
c) wykonanie usługi Konsultacji.

&5
Użytkownik może za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zawierać Umowę w następujący sposób:;
a) Użytkownik wybiera:
– interesujący go E-Pakiet Badań
(po skompletowaniu zamówienia, Użytkownik ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”);
b) Użytkownik w zakładce „KOSZYK”:
– po podaniu następujących danych: imię, nazwisko, wiek, adres, e-mail, numer telefoniczny
– akceptacji Regulaminu z dnia 03.11.2022r.
– potwierdzeniu chęci zakupu wybranych Badań/Pakietu Badań
c) Użytkownik ma możliwość wyboru: płatność internetowa, bądź płatność w placówce
2. Użytkownik nie posiada Konta Diagnostyka/Konta Nowa Genetyka:
a) Użytkownik wybiera:
– interesujący Pakiet Badań/ Usługę Konsultacji w Serwisie;
–interesującą formę płatności
b) Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik, ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”;
c) Użytkownik, chcąc zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu:
1) podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres e-mail.
2) składa następujące oświadczenia:
a) Akceptuję Regulamin;
Niezależnie od powyższego Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych, na adres e-mail wskazany przy zawieraniu umowy..
b) Użytkownik w zakładce „KOSZYK”:
– po dokonaniu wyboru
– akceptacji Regulamin z dnia 03.11.2022r.
– potwierdzeniu chęci zakupu wybranych Badań, Pakietu Badań
c) Użytkownik chcąc zawrzeć umowę, akceptuje Regulamin z dnia 03.11.2022r. i dokonuje płatności Ceny za pośrednictwem systemu płatności internetowych przelewy24.pl, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin, uiszczenie Ceny za Badanie laboratoryjne, Pakiet Badań lub usługę Konsultacji stanowi zawarcie umowy;
d) Po skutecznym uiszczeniu ceny zgodnie z pkt 3 regulaminu przelewy24.pl Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient powinien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez funkcję przedpłaty powstałej z tej Płatności oraz dla reklamacji Płatności.
e) Sklep przesyła na podany adres e-mailowy Użytkownika Voucher przypisany do wybranego Pakietu Badań

&6
1. Wszystkie Ceny za oferowane Pakiety Badań są w Sklepie cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych umów wyłącznie za pośrednictwem Sklepu, w tym koszt pobrania materiału, koszty dostarczenie Zestawu pobraniowego niezbędnego do wykonania Badania wysyłkowego oraz koszty zwrotu Zestawu pobraniowego z materiałem zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Wszystkie Ceny za oferowane pojedyncze Badania Laboratoryjne są w Sklepie cenami brutto i nie obejmują Opłaty za pobranie.
3. Zniżki w ramach karty stałego klienta nie obejmują Pakietów Badań. Usługodawca zastrzega możliwość prowadzenia w ramach e-Sklepu akcji/kampanii służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na podstawie odrębnych regulaminów. Osoba zainteresowana ma możliwość otrzymać, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) fakturę na transfer voucherów, na wartość ceny za Pakiet Badań, usługę Konsultacji lub pojedyncze Badanie, Badanie wysyłkowe oraz Opłatę za pobranie:
– podając dane nabywcy, na którego ma być wystawiona faktura w formularzu znajdującym się na stronie: www.przychodnia-zdzieblowska.pl/sklep
– zaznaczając odpowiedni check box i podając dane nabywcy, w trakcie składania zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
albo
b) fakturę, za wykonywane zgodnie z Voucherem badania laboratoryjne, zgłaszając chęć otrzymania faktury

&7
1. W celu wykonania pojedynczych Badań laboratoryjnych lub badania laboratoryjnego/badań laboratoryjnych objętych Pakietem wskazanych na otrzymanym Voucherze, należy udać się do wybranej Placówki oraz okazać otrzymany Voucher, o którym mowa w § 5 niniejszego regulaminu.
2. Okaziciel Vouchera ma prawo zrealizować badania laboratoryjne objęte Voucherem bezterminowo. W razie wskazania przez Użytkownika danych osoby uprawnionej do wykonania usług (badań) objętych Voucherem, osoba wskazana zgodnie z § 5 ust 1 lit g lub ust 2 lit g ma prawo zrealizować badania laboratoryjne objęte Voucherem bezterminowo.
3. Pojedyncze Badania laboratoryjne wskazane na Voucherze mogą zostać wykonane tylko na rzecz jednej osoby (okaziciela).
7. Okaziciel Vouchera obejmującego Pakiet Badań, który zawiera Konsultację, ma prawo do jej wykonania w terminie 14 dni od dnia wykonania ostatniego badania objętego w/w Pakietem Badań. Osoba wskazana zgodnie z § 5 ust 1 lit g lub ust 2 lit g jeżeli Voucher obejmującego Pakiet Badań, który zawiera Konsultację, ma prawo do jej wykonania w terminie 14 dni od dnia wykonania ostatniego badania objętego w/w Pakietem Badań.
8. Okaziciel Vouchera, który obejmuje wyłącznie usługę Konsultacji, ma prawo zrealizować usługę w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu.
9. Pacjent może odebrać wyniki Badań Laboratoryjnych w następujący sposób:
a) osobiście z Placówki, w której Badania były realizowane, po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne;
b) w formie elektronicznej – pobranie wyników on-line po pobraniu wyników badań ze strony https://www.alablaboratoria.pl/ z zakładki wyniki online, zgodnie z regulaminem: https://sklep.alablaboratoria.pl/936-regulamin-sklepu-internetowego

&8
Rozwiązanie umowy
1. Do czasu wykonania Badania, Pacjent ma prawo rozwiązać umowę o wykonanie danego Badania nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania indywidualnego numeru zamówienia oraz bez podania przyczyn. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej www.przychodnia-zdzieblowska.pl/sklep/zwroty
2. Gwarantujemy zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Pacjenta w oświadczeniu o rozwiązaniu od umowy.
3. Pacjent ma możliwość złożenia reklamacji.

1. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:
• bezpośrednio w Placówce
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
3. W razie braku możliwości pobrania materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych z winy Usługodawcy, okaziciel Vouchera ma prawo do otrzymania zwrotu kwoty odpowiadającej uiszczonej cenie za Pakiet Badań.
4. W razie niewykonania badań laboratoryjnych objętych Pakietem Badań wskazanym na otrzymanym Voucherze (pomimo pobrania materiału niezbędnego do wykonania w/w badań), okaziciel Vouchera jest uprawniony do żądania ponownego pobrania materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych.
5. W razie nie wykonania badania laboratoryjnego (pomimo pobrania materiału niezbędnego do wykonania w/w badań) objętego Voucherem obejmującym pojedyncze Badania Laboratoryjne wybrane przez Użytkownika, okaziciel Vouchera jest uprawniony do zwrotu kwoty odpowiadającej cenie za niewykonane badania.
6. W razie przekazania przez Użytkownika Zestawu pobraniowego z pobranym materiałem w stanie uniemożliwiającym wykonanie Badania wysyłkowe (brak odpowiedniej ilości materiału lub materiał niezgodny z zakupionym Voucherem), Użytkownik zostanie poinformowany e-mailowo lub telefonicznie o braku możliwości wykonania zleconego badania i potrzebie ponownego/dodatkowego pobrania materiału, jak również potrzebie uiszczenia dodatkowej opłaty odpowiadającej wysokości kosztów przygotowania Badania wysyłkowego do wykonania lub opłaty za dodatkowe pobranie zgodnie z informacją znajdującą się w Serwisie. W razie nie uiszczenia wskazanej opłaty lub nie wykonania ponownego/dodatkowego pobrania, Użytkownik w przypadku Badania wysyłkowego medycznego ma prawo do zwrotu uiszczonej Ceny za zakupiony Voucher, która zostanie pomniejszona o koszt przygotowania Badania wysyłkowego do wykonania wskazanego w Serwisie lub w przypadku Badań wysyłkowych niemedycznych Użytkownik otrzyma wynik zgodnie z informacją wskazaną w Serwisie.